z916432980939_23bb6df67328d3f9bf097de5e0db834e
m-saloin
m-saloinset-L

WAGYU BEEF RIB EYE A4 – Thịt đầu thăn ngoại Bò Nhật A4

Danh mục: