1384887150549
1384887150549

Nghêu Vàng – Clam Whole