54ace0ffd0b7f574
IMG_0030-300×225 (1)
IMG_0030-300×225 (1)
8347-Pana-product

Sò Điệp Nguyên Vỏ Nhật – IN SHELL FROZEN JP SCALLOPS