54acdd9433ffc167

Càng cua Hoàng đế – Paralithodes camtschaticus