American+Wagyu+Beef+Boneless+Chuck+Short+Rib+02
American+Wagyu+Beef+Boneless+Chuck+Short+Rib+03
American+Wagyu+Beef+Boneless+Chuck+Short+Rib+06
American+Wagyu+Beef+Boneless+Chuck+Short+Rib+07

AMERICAN WAGYU BEEF BONELESS CHUCK SHORT RIB – SƯỜN BÒ WAGYU MỸ KHÔNG XƯƠNG

Danh mục: