Rong biển trộn mè

195.000

Rong biển trộn mè Nhật là có tên tiếng anh là Chuka Wakame.